Inrikes.

2020-10-09 08:45
Em Petersson, WWF och Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen är kritiska mot skuggbudgetarna. Bilder: TT / Press
Em Petersson, WWF och Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen är kritiska mot skuggbudgetarna.
Puffetikett
Dagens ETC

Kritikstorm från miljörörelsen mot budgetar från M, KD och SD

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Vad vill oppositionspartierna i klimatfrågan?

Vänsterpartiet

Transporter

– Stora satsningar på järnvägen, både nya sträckor, underhåll, stöd till lågtrafikerade sträckor och nattåg.

– Statligt stöd till regional kollektivtrafik.

– Stöd till ”hållbara, jämlika och transport- effektiva städer”. Pengarna ska bland annat främja fler gång- och cykelbanor, bilfria områden, cykel- och bilpooler.

– Ökat investeringsstöd för produktion av förnybara drivmedel samt laddinfrastruktur (250 miljoner).

– Allmän pott för klimatsmart stadsplanering (150 miljoner).

Energi

– Lägre avkastningskrav och mer investeringar i förnybart för Vattenfall.

– Sol- och vindkraft på offentliga byggnader.

Grön omställning/industri

– Ett nationellt klimatstöd till branscherna inom Fossilfritt Sverige för investering, forskning och utveckling för lägre utsläpp, exempelvis inom sjöfart och ståltillverkning.

– Stöd till pappersindustrin för ökad produktion av bland annat biobränsle.

– En grön investeringsbank för företag, med lån till låg ränta, ska underlätta omställningen till ett hållbart samhälle.

Moderaterna

Transporter

– Sänkt skatt på bensin och diesel med 1kr/liter.

– Ingen höjning av fordonsskatten i bonus-malus.

– Fortsatt satsning på reduktionsplikt inom fordonsflottan.

– Ett teknikneutralt stöd till infrastruktur för koldioxidfria transporter, med exempelvis el- och vätgasdrivna fordon.

– Slopad flygskatt.

– Krav på inblandning av biodrivmedel i flygbränsle, alltså reduktionsplikt.

Energi

– Bevara befintlig kärnkraft så länge det går samt satsa på ny kärnkraft.

Grön omställning/industri

– Avskaffa den höjda skatten på kraftvärme från fossila bränslen.

– Klimatskatteavdrag för basindustri som investerar i utsläppsminskande teknik.

– Återinför utsläppsbromsen för att driva på klimatomställning i Europa.

Kristdemokraterna

Transporter

– Statligt investeringsstöd/lånegarantier till biojet och för elektrifiering av flyget.

– Utbyggd laddinfrastruktur för elfordon.

– Höjd fordonsskatt och skrotningspremie för äldre bilar i trafik.

– Förbättrad cykelinfrastruktur.

– Ingen flygskatt 2021 samt ökat stöd  till icke statliga flygplatser.

Energi

– Utred fortsatt drift av Ringhals 1.

– Ökat stöd för kärnkraftsforskning.

Grön omställning/industri

– Satsning på avskiljning och lagring av koldioxid från biogent ursprung (bio-CCS) genom ett driftstöd.

– Förenklade tillståndsprocesser och snabbspår för företag som  investerar i utsläppsminskande teknik.

– Öka Sveriges bidrag till Gröna klimatfonden (GCF).

Sverigedemokraterna

Transporter

– Inför en statlig stimulans för vätgasteknik

– Avskaffa indexuppräkningen på bensin- och dieselskatten

– Sänk reduktionsplikten för fordonsbränsle och avskaffa alla skattelättnader för biodrivmedel.

– Avskaffa bonus-malus för personbilar.

– Förstärk satsningar på väg- och järnvägsunderhåll.

– Avskaffa flygskatten.

Energi

– Bevara och utveckla kärnkraften.

– Finansiera en forskningsreaktor för fjärde generationens kärnkraft.

Grön omställning/industri

– Inrätta ett särskilt bidrag för innovativ miljöteknik.

– Avskaffa skatt på avfallsförbränning.

Naturskydd

Regeringen, med stöd av Centerpartiet och Liberalerna, satsar drygt 16 miljarder kronor nästa år på utgiftsområde 20 – ”Allmän miljö och naturvård”. Så här satsar övriga partier (räknat i miljarder kronor):

V: +1,5

Satsar mer pengar på skydd av värdefull natur, havs- och vattenmiljö samt anslår en miljard på klimatstöd för ett fossilfritt Sverige och industrins omställning.

M: +0,4

Minskar anslag till skydd av värdefull natur och klimatinvesteringar. Ökar istället anslag till industriklivet och lägger två miljarder på utbyggd laddinfrastruktur och forskning till klimatsmarta transporter.

KD: –2,3

Sparar in kraftigt på skydd av värdefull natur, klimatinvesteringar samt åtgärder för havs- och vattenmiljö.

SD: –5,9

Minskar kraftigt på ett flertal poster inom utgifts- område 20 såsom skydd av värdefull natur och klimatinvesteringar.

Källa: Partiernas budgetmotioner gällande utgiftspost 20 - ”Allmän miljö och naturvård”

Bonus-malus

Bonus-malus ska öka incitamenten att köpa nollutsläppande bilar och på så vis bidra till ett successivt utbytande av fordonsparken.

Bilar med låga utsläpp ger en klimatbonus medan nya bilar med stor klimatpåverkan istället får en förhöjd fordonsskatt under tre år.