Debatt. .

2014-02-19 09:48
”Jag önskar att klimatfrågan vid det laget är naturligt införlivad i samtliga politikområden”, skriver Hanna Begler.  Bild: Flickr
”Jag önskar att klimatfrågan vid det laget är naturligt införlivad i samtliga politikområden”, skriver Hanna Begler.

Därför är klimatet en olämplig valfråga

Klimatfrågan handlar om grunden för hela mänsklighetens existens. Därför måste den också frigöras från sin relativa isolering, skriver Hanna Begler från tankesmedjan Global utmaning.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Inför varje val är det en återkommande förhoppning bland de flesta miljöengagerade att klimatet ska bli en av de viktigaste valfrågorna. Som miljömedveten är det naturligt att känna så. Samtidigt finns det många andra politiskt intresserade som inte riktigt känner något större engagemang för klimatet. Människor som visserligen tycker att det är en viktig fråga, men som snarare ser klimatfrågan som en bland många viktiga politiska frågor.

Kan klimatet bli en av de stora valfrågorna 2014? Låt oss för en kort stund stanna till vid begreppet ”valfråga”. Ordet inrymmer en tidsdimension, det är kopplat till en viss händelse – ett val, som äger rum vid en viss tidpunkt – under ett specifikt år. Inneboende i begreppet ligger att själva meningsinnehållet är utbytbart. En valfråga är per definition konjunkturberoende.

Vad säger det om klimatfrågans utsikter att bli en valfråga? Vad säger det om klimatfrågans lämplighet att bli en valfråga?

Att klimatfrågan av många ses som en isolerad fråga och även behandlas som en sådan i den allmänna debatten är inget nytt. Frågan utgör i hög grad ett avgränsat område som vissa lobbar för och somliga kan mycket om. Men hur isolerad är klimatfrågan egentligen, hur mycket går den att skilja från övriga politikområden?

Som politiskt intresserad var det lite av ett uppvaknande när jag började sätta mig in i klimatfrågan och plötsligt kunde se hur intimt den hänger samman med så många andra politikområden. Mest slående var hur frågan i högsta grad är kopplad till fattigdomsbekämpning – och på så sätt i grunden handlar om internationell solidaritet. Det är fattiga människor i fattigare delar av världen som drabbas värst av de väderförändringar och havsnivåhöjningar som följer av ett varmare klimat.

Klimatet är även en jämställdhetsfråga, generellt sett bedöms kvinnor bli särskilt drabbade av klimatförändringarna. Frågans koppling till migrationspolitik är också påtaglig, migrationsströmmar påverkas redan av ett alltmer extremt klimat. Inte minst är klimatet en säkerhetspolitisk fråga. Kampen om allt knappare naturresurser riskerar att leda till ökade konflikter och ett förändrat geopolitiskt landskap.

På åtgärdssidan finns också tydliga kopplingar till andra politikområden. Behovet att minska klimatutsläppen skapar en efterfrågan på nya energilösningar och miljövänlig teknik. Detta ökar även efterfrågan på arbetskraft och medför nya exportmöjligheter som i sin tur påverkar tillväxten i ekonomin. Dessutom är klimatfrågans relation till stadsutveckling av central betydelse. Byggnaders konstruktion och placering, trafiksystemens struktur – städernas planering spelar roll både vad gäller att minska utsläpp och att anpassa sig till konsekvenserna av ökade utsläpp.

Klimatfrågan är helt enkelt så komplex att den får implikationer på de mest skilda politiska områden. Är det då ens möjligt att se klimatfrågan som en enskild politisk fråga? Och – ges frågan större betydelse för att vi ser den som en sådan?

På senare år har jag blivit alltmer övertygad om att klimatfrågan måste frigöras från sin relativa isolering. Frågan måste hitta ut till de som ännu inte blivit bekant med den. Här har vi i miljörörelsen en viktig uppgift att fylla genom att öka kontaktytorna till de politiska sektorer och branscher där klimatfrågans relevans ännu inte är uppenbar. Vi alla som är medvetna om klimatfrågans kopplingar till olika områden bör också vända oss utåt och visa på just dessa kopplingar. Klimatfrågan är till sin natur komplex och mångbottnad, men den mår inte bra av att behandlas som en separat fråga som bara är till för de som orkar sätta sig in i den.

Om vi lyckas visa på de sätt som klimatfrågan hänger ihop med andra politikområden, så bör den också bli angelägen för branscher och människor som tidigare varit ointresserade eller oengagerade i frågan. För klimatet angår oss alla, det är inte en bland många viktiga frågor. Klimatfrågan handlar om grunden för hela mänsklighetens existens – mer angelägen än så kan en fråga knappast vara.

Valet 2014 följs av nya val. Då önskar jag att det inte kommer att höjas förhoppningar om att klimatet ska bli en valfråga. Jag önskar att klimatfrågan vid det laget är naturligt införlivad i samtliga politikområden och att ingen, varken medborgare eller politiker, kan undgå att behöva förhålla sig till den.

Hanna Begler, programchef för Hållbara Städer, tankesmedjan Global Utmaning

Relaterade artiklar